POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zaktualizowana 25 Marca 2022

1. Strony I zakres

BALTIKO (zwane dalej ’BALTIKO’ lub ‘Administrator’)
Królowej Jadwigi 43,
61-871 Poznań
Poland

CBE/VAT: 0691.717.985
E-mail: info@baltiko.pl
Telefon: +48605158583

Firma BALTIKO ustanowiła niniejszą Politykę prywatności w celu informowania Użytkowników w przejrzysty sposób o witrynie internetowej hostowanej pod adresem: www.baltiko.pl (dalej „Witryna”) oraz o sposobie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez BALTIKO.

Termin „Użytkownik” odnosi się do każdego użytkownika, zarówno osoby fizycznej, jak i prawnej, który odwiedza Witrynę lub w jakikolwiek sposób komunikuje się z Witryną.

BALTIKO jako administrator określa wszelkie środki techniczne, prawne i organizacyjne oraz cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe Użytkowników. BALTIKO zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z Ustawą z dnia 30 lipca 2018 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej „Ustawa”) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub „RODO”; dalej „Rozporządzenie”).

BALTIKO może wybrać osobę fizyczną lub prawną (zwaną dalej „Procesorem” lub „Podwykonawcą”) do przetwarzania danych osobowych Użytkowników na jej zlecenie i w jej imieniu. W stosownych przypadkach BALTIKO zobowiązuje się wybrać Podmiot przetwarzający oferujący odpowiednie gwarancje w odniesieniu do środków technicznych i organizacyjnych stosowanych do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników może prowadzić do gromadzenia danych osobowych. Przetwarzanie tych danych przez BALTIKO jako Administratora lub przez usługodawców działających w imieniu i na rzecz BALTIKO będzie odbywać się zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez BALTIKO, zgodnie z celami wskazanymi poniżej, w następujących sytuacjach:

 • Wysyłając nasz biuletyn i/lub ulotkę reklamową
 • Aby móc zadzwonić lub wysłać e-mail, jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług
 • W celu poinformowania Cię o zmianach w naszych usługach i produktach
 • BALTIKO analizuje Twoje zachowanie w serwisie w celu ulepszenia serwisu i dostosowania asortymentu produktów i usług do Twoich
  preferencji
 • w związku z ubieganiem się o pracę w BALTIKO, gdy będziemy zbierać informacje, które nam przekazujesz, takie jak dane identyfikacyjne, CV i list motywacyjny.

3. Cel przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o celach przetwarzania danych osobowych informujemy Użytkowników. Cele te są następujące:

Wysyłanie naszego biuletynu i/lub ulotki reklamowej z „zgodą” jako prawną
podstawą.

 • Aby zadzwonić lub wysłać wiadomość e-mail, jeśli jest to konieczne w celu świadczenia naszych usług,
  na podstawie „zgody” jako podstawy prawnej.
 • Aby zaoferować Ci możliwość założenia konta, z „zgodą” jako prawną
  podstawą.
 • Śledzenie Twojego zachowania podczas surfowania w różnych witrynach internetowych w celu dostosowania naszych
  produktów i usług do Twoich potrzeb, na podstawie jako podstawy
  „zgody”.


4. Dane osobowe jakie mogą być przetwarzane

Użytkownik zgadza się, że podczas jego wizyt i korzystania z Witryny BALTIKO może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Inne dane osobowe, które aktywnie udostępniasz, na przykład tworząc profil na tej stronie, w korespondencji lub przez telefon
 • Dane dotyczące zachowania podczas przeglądania w różnych witrynach (na przykład w przypadku, gdy ta firma jest częścią sieci reklamowej)
 • Przeglądarka internetowa i typ urządzenia

BALTIKO gromadzi i przetwarza te dane osobowe zgodnie z warunkami i zasadami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności.

5. Zgoda

Wchodząc i korzystając z Serwisu, Użytkownicy oświadczają, że wyrazili dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Niniejsza umowa reguluje treść niniejszej Polityki prywatności.

Zgoda jest wyrażana potwierdzająco i aktywnie przez Użytkownika poprzez zaznaczenie pola polityki prywatności w linku hipertekstowym. Ta zgoda jest niezbędnym warunkiem wykonywania określonych czynności na Stronie lub umożliwienia Użytkownikowi nawiązania stosunku umownego z BALTIKO. Każda umowa pomiędzy BALTIKO a Użytkownikiem dotycząca usług i towarów oferowanych na Stronie jest uzależniona od zaakceptowania przez Użytkownika Polityki Prywatności.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administrator, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności, może gromadzić i przetwarzać jego dane osobowe podane w Serwisie lub w związku z usługami oferowanymi przez BALTIKO w celach wskazanych powyżej.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody.

6. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Administrator będzie przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, w których są przetwarzane.

Okres ten we wszystkich przypadkach nie przekracza dwóch lat.

7. Odbiorcy danych i udostępnianie osobom trzecim

Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, podmiotom przetwarzającym lub dostawcom BALTIKO pod warunkiem zapewnienia odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa danych oraz w zakresie, w jakim współpracują oni z BALTIKO w celu sprzedaży produktów lub świadczenia usług. Działają pod bezpośrednim zwierzchnictwem BALTIKO i są w szczególności odpowiedzialni za gromadzenie, przetwarzanie i outsourcing tych danych.

W każdym przypadku odbiorcy danych oraz osoby, którym dane są ujawniane będą przestrzegać treści niniejszej Polityki Prywatności. BALTIKO zapewni, że przetwarza te dane wyłącznie do zamierzonych celów oraz w dyskretny i bezpieczny sposób.

W przypadku, gdy dane są przekazywane stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego lub poszukiwania, Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem, aby mógł wyrazić uprzednią i wyraźną zgodę na takie wykorzystanie danych osobowych.

8. Prawa Użytkowników

Użytkownicy mogą skorzystać ze swoich praw w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres:info@baltiko.pl lub list pocztą wraz z kopią dowodu osobistego na następujący adres: Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań

1. Prawo dostępu do danych

Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia BALTIKO gwarantuje Użytkownikom prawo dostępu do ich danych osobowych. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do tych danych osobowych oraz następujących informacji:

 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • jeżeli odbiorcy mają siedzibę w państwach trzecich lub są organizacjami międzynarodowymi, odpowiednie lub stosowne zabezpieczenia;
 • w miarę możliwości proponowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu;
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia oraz, przynajmniej w takich przypadkach, odpowiednie informacje o leżącej u jego podstaw logice, a także o znaczeniu i oczekiwanym wpływie takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Administrator może zażądać rozsądnej opłaty na podstawie kosztów administracyjnych za dodatkowe kopie wymagane przez Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik prześle takie żądanie drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem adresu e-mail), dane zostaną przekazane w formie elektronicznej i do powszechnego użytku, chyba że Użytkownik zażąda inaczej.

Kopia danych zostanie przesłana Użytkownikowi nie później niż miesiąc po otrzymaniu żądania.

2. Prawo do modyfikacji danych

BALTIKO gwarantuje Użytkownikom prawo do poprawiania i usuwania ich danych osobowych.

Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia nieprawidłowe, niedokładne lub nieistotne dane mogą zostać w każdym czasie poprawione lub usunięte. Użytkownik w pierwszej kolejności dokona wszelkich niezbędnych zmian samodzielnie ze swojego konta użytkownika, chyba że nie można ich dokonać samodzielnie, w takim przypadku można złożyć wniosek do BALTIKO.

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Administrator zawiadomi każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu danych osobowych, chyba że taka korekta okaże się niemożliwa lub będzie wymagała niewspółmiernego wysiłku. Administrator udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o tych odbiorcach, jeśli osoba, której dane dotyczą, zażąda tego.

3. Prawo do wymazania danych

Użytkownikom przysługuje prawo do jak najszybszego usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 Rozporządzenia.

Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany do ich usunięcia na podstawie ust. przetwarzali takie dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia łącza z jej danymi osobowymi oraz wszelkiej ich kopii lub reprodukcji.

Dwa poprzednie akapity nie mają zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest konieczne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • w celu wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w ramach zadania realizowanego w interesie ogólnym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Kontroler;
 • w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Administrator poinformuje każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, o usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że ujawnienie to okaże się niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernego wysiłku. Administrator udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o tych odbiorcach, jeśli osoba, której dane dotyczą, zażąda tego.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownikom przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 Rozporządzenia.

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Administrator poinformuje każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, o ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że ujawnienie to okaże się niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernego wysiłku. Administrator udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o tych odbiorcach, jeśli osoba, której dane dotyczą, zażąda tego.

5. Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Użytkownicy mają prawo otrzymać od BALTIKO swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownicy mają prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez uniemożliwienia tego przez BALTIKO, w przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu.

Jeżeli Użytkownik korzysta z prawa do przenoszenia danych, o którym mowa w poprzednim akapicie, ma on prawo do przeniesienia danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie możliwe.

Wykonywanie prawa do przenoszenia danych pozostaje bez uszczerbku dla prawa do usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie ogólnym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

Prawo do przenoszenia danych nie narusza praw i wolności osób trzecich.

6. Prawo do sprzeciwu i zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych ze względu na ich szczególną sytuację, w tym automatyzację danych przez BALTIKO. Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia, BALTIKO nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją uzasadnione i ważne powody przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności Użytkownika, lub w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach poszukiwania, Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w takich celach, w tym profilowania, o ile dotyczy to takiego poszukiwania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu w celu poszukiwania, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

7. Prawo do złożenia skargi

Użytkownicy mają prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych przez BALTIKO do Urzędu Ochrony Danych właściwego dla terytorium Belgii. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Reklamacje można składać na następujące adresy:

Data Protection Authority
Drukpersstraat 35, 1000 Brussels
Tel. + 32 2 274 48 00 + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35 + 32 2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be

Użytkownik może również złożyć wniosek o zaprzestanie działalności do prezesa sądu pierwszej instancji na obszarze, na którym ma miejsce zamieszkania.

9. Cookies

Witryna wykorzystuje pliki cookies w celu identyfikacji Użytkowników Witryny. Umożliwia to zapewnienie Użytkownikom lepszego doświadczenia podczas przeglądania oraz wprowadzanie ulepszeń w Witrynie i jej zawartości. Cele i metody używane dla plików cookie są wymienione w tym artykule.

1. Zasady ogólne

Cookie” to plik tymczasowo lub na stałe umieszczany na urządzeniu Użytkownika podczas wizyty w Serwisie w celu następnego połączenia się Użytkownika z Serwisem. Cookies umożliwiają serwerowi rozpoznanie urządzenia Użytkownika.

Pliki cookie mogą być również instalowane przez osoby trzecie, z którymi BALTIKO współpracuje.

Niektóre pliki cookie używane przez BALTIKO są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Witryny, podczas gdy inne są niezbędne do poprawy doświadczenia Użytkownika.

Użytkownicy mogą dostosować lub wyłączyć pliki cookie.

Korzystając z Serwisu, Użytkownicy wyraźnie wyrażają zgodę na zarządzanie plikami cookies w sposób opisany w niniejszym artykule.

2. Rodzaje plików cookie i przeznaczenie

BALTIKO wykorzystuje na Stronie różne rodzaje plików cookie:

 • Cookies techniczne: są niezbędne do działania Serwisu, umożliwiają komunikację wprowadzonych danych i mają na celu ułatwienie nawigacji Użytkownika;
 • Pliki cookie analityczne i dotyczące odbiorców: te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Użytkownika i służą do zliczania liczby Użytkowników Witryny w określonym czasie. Ponieważ wskazują one również zachowania związane z przeglądaniem, są skutecznym sposobem na poprawę doświadczenia Użytkownika podczas przeglądania poprzez wyświetlanie propozycji i ofert, które mogą go zainteresować. Pozwalają również firmie BALTIKO identyfikować i poprawiać wszelkie błędy w Witrynie;
 • Funkcjonalne pliki cookie: te pliki cookie ułatwiają korzystanie z Witryny poprzez zapamiętywanie wprowadzonych wyborów (na przykład nazwy użytkownika lub języka);
 • Śledzące pliki cookie: BALTIKO wykorzystuje śledzące pliki cookie za pośrednictwem Google Analytics w celu pomiaru interakcji użytkownika z zawartością Witryny i tworzenia anonimowych statystyk. Te statystyki pozwalają firmie BALTIKO na ulepszanie Witryny. Google wyjaśnia korzystanie z tych plików cookie pod następującym adresem: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.

3. Okres przechowywania plików cookie

Pliki cookies przechowywane są przez czas niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu. Pliki cookies, które mogą być przechowywane na dysku twardym Użytkownika oraz okres przechowywania są następujące:

Zobacz politykę plików cookie.

4. Zarządzanie plikami cookie

Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Serwis instalował pliki cookies na jego dysku twardym, może w łatwy sposób nimi zarządzać lub je usuwać, dostosowując ustawienia przeglądarki. Użytkownik może również zaprogramować przeglądarkę tak, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy witryna korzysta z plików cookie i mieć możliwość podjęcia decyzji o ich akceptacji lub odrzuceniu.

Jeśli Użytkownik wyłączy niektóre pliki cookie, akceptuje, że Witryna może nie działać optymalnie. Niektóre części Witryny mogą nie nadawać się do użytku lub mogą być używane tylko częściowo.

Jeśli Użytkownik chce zarządzać i/lub usuwać niektóre pliki cookie w ten sposób, może to zrobić za pomocą następujących linków:

Przeglądarka:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na korzystanie z plików cookies Google Analytics, jest proszony o odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki na stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Ograniczenie odpowiedzialności Administratora

Strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są powiązane z BALTIKO. BALTIKO nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron ani za ich zgodność z Rozporządzeniem i Ustawą.

Osoba sprawująca władzę rodzicielską musi wyrazić wyraźną zgodę na ujawnienie przez osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia danych osobowych lub danych za pośrednictwem Witryny. BALTIKO zdecydowanie zaleca, aby osoby sprawujące władzę rodzicielską nad nieletnimi promowały odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z Internetu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych i danych od osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia, których zgoda nie jest skutecznie objęta zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych, ani za nieprawdziwe dane – w szczególności wiekowe – podane przez nieletnich. W żadnym wypadku dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora, jeżeli Użytkownik wskaże, że nie ukończył 16 roku życia.

BALTIKO nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież danych osobowych, w szczególności wynikające z obecności wirusów lub włamania będącego jej następstwem.

11. Bezpieczeństwo i ochrona

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania i zbierania danych. Środki bezpieczeństwa zależą od kosztów wdrożenia związanych z charakterem, kontekstem i celami przetwarzania danych osobowych.

Podczas przesyłania lub gromadzenia danych w Serwisie Administrator stosuje technologie szyfrowania, które są standardem w branży IT.

12. Zmiany w Polityce Prywatności.

BALTIKO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w celu spełnienia odpowiednich zobowiązań prawnych. Dlatego użytkownicy są proszeni o regularne zapoznawanie się z Polityką prywatności, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami i dostosowaniami. Powiadomienie o takich zmianach zostanie opublikowane w Witrynie lub wysłane pocztą elektroniczną w celu zapewnienia wykonalności.

13. Obowiązujące prawo i właściwy sąd

Niniejsza Polityka prywatności podlega wyłącznie prawu belgijskiemu. Wszelkie spory będą kierowane do sądów okręgu sądowego, w którym znajduje się siedziba BALTIKO.

14. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem pod adresem: info@baltiko.pl.

***